Regulamin

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

Regulamin

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach świadczy usługi na rzecz Użytkowników.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do usług Serwisu ridage.pl jest skorzystanie przez Użytkownika z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na przestrzeganie niżej opisanych zasad korzystania z Serwisu ridage.pl.

II. Definicje

 1. Administrator – Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice
 2. Serwis - internetowy Serwis działający pod adresem ridage.pl, prowadzony przez Administratora wyłącznie w języku polskim.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia (która ukończyła 18 lat), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest uprawniona we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która na zasadach przewidzianych w Regulaminie założyła Konto.
 4. Konto - dedykowane Użytkownikowi indywidualne Konto w ramach Portalu, identyfikowane za pomocą adresu e-mail Użytkownika, będące integralną częścią Portalu, za pomocą którego Użytkownik będzie w stanie dokonywać określonych działań w ramach Portalu.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin.

III. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Administrator chroni dane Użytkowników, zgodnie polityką prywatności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść podawanych przez Użytkowników danych osobowych przekazywanych w celu zawarcia dalszych umów.
 3. Wszelkie materiały, w tym grafiki, layout, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronie Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, a ich wykorzystanie wymaga każdorazowo zgody Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

IV. Zasady odpowiedzialności

 1. Naruszenie Regulaminu może skutkować podjęciem przez Administratora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia lub blokady Konta.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Administratora, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres: ridage@awf.katowice.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, opis sprawy, której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

V. Ochrona prywatności

 1. Użytkownikom Portalu ridage.pl przysługuje prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Administrator serwsisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnego formularza rejestracyjnego.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.

VI. Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

VII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  a) w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron ridage.pl.
 3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także – w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne – przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji.
 3. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 4. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.