Polityka prywatności

AKTUALNIE JESTEŚ TU:

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka opisuje, jak Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników swojej strony internetowej.

 2. Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

 3. Szanując prywatność Użytkowników, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach prowadzi Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

 4. Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych, mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

Zachęcamy do odwiedzania strony celem poznania aktualnej wersji.

Ochrona prywatności

 1. Użytkownikom Portalu ridage.pl przysługuje prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Administrator serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnego formularza rejestracyjnego.
 4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.

 

Ochrona danych osobowych

I. Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

II. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można kontaktować się w następujący sposób – listownie na adres siedziby: ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Grzegorz Szade, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z siedzibą: ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

IV. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz e RODO, a także na podstawie regulaminu serwisu

V. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach  (BPROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, kod pocztowy: 05-091, przy ulicy Wojska Polskiego 18 lok. 1);
 3. podmioty kontrolujące działalność administratora danych.

VI. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

VIII. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
f. użytkownik może dokonać w każdej chwili samodzielnego usunięcie konta wraz z przechowywanymi danymi na swoim profilu;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane pozyskujemy wyłącznie od Państwa.

XI. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W takiej sytuacji podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych oznacza brak możliwości korzystania z karty.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

XII. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, profilowanie

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w Pani/Pana sprawienie nie będą podejmowane decyzje bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Jeżeli Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

 

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych (ridage.pl/), których operatorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice.

Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.

 

I.  Postanowienia ogólne

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
 3. W ramach Serwisu zbierane są zarówno pliki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a)      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

b)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

c)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

d)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

e)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

II.  Zakres danych

 1. Za pomocą technologii cookies Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach lub w przypadku Użytkowników, którzy rejestrują się w portalu podając częściowo swoje dane, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach przetwarza te dane. Przykładem tego typu sytuacji jest utworzenie konta czy przesyłanie informacji o ofertach.
 2. Wyżej wymienione dane obejmują swoim zakresem:

a)      adres URL witryny, którą użytkownik odwiedzał przed trafieniem na nasze strony internetowe,

b)      adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na naszych stronach,

c)      adres IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych,

d)     dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania,

e)     unikalny identyfikator,

f)      preferencje marketingowe.

3. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach gromadzi w plikach cookies dane osobowe.

III.  Cel wykorzystywania plików cookies

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

a)      optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

b)      tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;

c)      analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;

d)     mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;

e)      dopasowanie treści i formy przekazu kierowanego do Użytkowników;

f)       zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził;

g)      zapamiętania zalogowania;

h)      zapamiętania preferencji marketingowych;

i)        zapamiętania preferencji wyświetlania;

j)        tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów, do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż będzie realizowany cel przetwarzania.

IV.  Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie dane gromadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 2. Podmioty powiązane z Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 3. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

V.  Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia.
 2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem pkt. 6) oraz nie usuwanie ich.
 3. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
 5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 6. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
 8. W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

VII.  Informacje

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach przetwarza dane osobowe w ww. celach.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nieprzewidzianych przysługuje mu prawo do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe zostaną usunięte przy zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
 5. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

VIII.  Dane kontaktowe

 1. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie ridage.pl/kontakt.